Motovunska šuma

Motovunska šuma obrasla je starim listopadnim drvećem na naplavinama uz rijeku Mirnu. U ovoj šumi obilježje prirodne rijetkosti daje hrast lužnjak (Quercus robur), koji je uobičajena vrsta u nizinskim krajevima kopnenih dijelova Hrvatske. Za vrijeme Austro-Ugarske Monarhije šuma je bila rezervat uzgaja drveća za opskrbu brodogradilišta graditeljskim drvom, a danas je najveće jedinstveno svjetsko stanište bijelog tartufa (Tuber magnatum Pico).

Rijeka Mirna

Podno brdovitog i vegetacijom bogatog brežuljka teče najduža rijeka na Istarskom poluotoku, rijeka Mirna. Dužine gotovo 53 kilometara. Izvor joj se nalazi u mjestu Kotli nedaleko Huma a ulijeva se u Jadransko more nedaleko Novigrada. Mirnom se plovilo i davno prije Rimskog osvajanja Istre. A bila je plovna od Antenala na morskoj obali pa sve do Fontane podno Buzeta. Njenim donjim tokom plovili su brodovi dužine i do 100 metara. Smanjenjem korita rijeke javila se potreba za potpuno novim umjetnim koritom te staro korito gotovo u potpunosti presušuje.