Stupio na snagu novi Pravilnik

Pravilnik o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta je objavljen u Narodnim novinama (NN 114/2017, Datum tiskanog izdanja: 22.11.2017.)

Cjeloviti tekst Pravilnika možete pronaći ovdje. Pravilnikom se određuju opće mjere upravljanja i zaštite pojedinih vrsta ili skupina vrsta. Osim pravilnika na stranicama Hrvatske agencije za okoliš i prirodu nalazi se i Stručna podloga za sakupljanje zavičajnih divljih vrsta ( verzija prosinac, 2017.)

U novom pravilniku posebno obratite pažnju na:

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

 1. a) Ministarstvo je središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode
 2. b) nositelj dopuštenja za sakupljanje zavičajnih divljih vrsta je fizička osoba, fizička osoba – obrtnik, fizička osoba nositelj/član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili pravna osoba koja posjeduje važeće dopuštenje Ministarstva za sakupljanje zavičajnih divljih vrsta u komercijalne svrhe
 3. c) stručno tijelo je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
 4. d) sakupljanje podrazumijeva uzimanje zavičajnih divljih vrsta i njihovih dijelova iz prirode radi korištenja u svrhu prerade i/ili daljnje prodaje
 5. e) sakupljanje u komercijalne svrhe je sakupljanje zavičajnih divljih vrsta u svrhu prerade, trgovine, korištenja u uzgoju i drugog prometa i djelatnosti
 6. f) sakupljanje za osobne potrebe je sakupljanje zavičajnih divljih vrsta za osobne potrebe i potrebe vlastitog domaćinstva, gdje se primjercima, dijelovima ili proizvodima dobivenim od njih ne trguje ili prometuje
 7. g) Zakon je Zakon o zaštiti prirode.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi definirani Zakonom.

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Mjere upravljanja i zaštite

Članak 4.

(1) Ovim Pravilnikom određuju se opće mjere upravljanja i zaštite pojedinih vrsta ili skupina vrsta iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

(2) Stručnom podlogom za sakupljanje zavičajnih divljih vrsta (u daljnjem tekstu: Stručna podloga) određuju se posebne mjere upravljanja i zaštite pojedinih vrsta ili skupina vrsta iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

(3) Stručnu podlogu izrađuje stručno tijelo.

Opći uvjeti i ograničenja sakupljanja

Članak 6.

(1) Fizička osoba koja obavlja djelatnost sakupljanja iz prirode zavičajne divlje vrste u komercijalne svrhe za nositelja dopuštenja, prilikom sakupljanja mora imati dokaz o ugovornom odnosu s nositeljem dopuštenja, sukladno posebnim propisima o radu ili obveznim odnosima te presliku dopuštenja izdanog nositelju dopuštenja.

(2) Ako nositelj dopuštenja namjerava sakupljati na tuđem zemljištu, dužan je prije početka sakupljanja pribaviti suglasnost vlasnika ili nositelja prava na prirodnim dobrima.

(3) Ako nositelj dopuštenja namjerava sakupljati u moru i kopnenim vodama, dužan je prije početka sakupljanja ishoditi povlasticu sukladno posebnom propisu iz područja morskog ribarstva, odnosno suglasnost nositelja prava na kopnenim vodama.

(4) U strogim rezervatima i nacionalnim parkovima zabranjeno je sakupljanje iz prirode zavičajnih divljih vrsta u komercijalne svrhe.

(5) U posebnim rezervatima zabranjeno je sakupljanje iz prirode u komercijalne svrhe onih zavičajnih divljih vrsta radi kojih je područje zaštićeno, ako nije drugačije propisano pravilnikom iz članka 142. stavka 1. Zakona.

(6) U ostalim zaštićenim područjima dopušteno je sakupljanje iz prirode zavičajnih divljih vrsta u komercijalne svrhe, ako nije drugačije propisano pravilnikom iz članka 142. stavaka 1. ili odlukom iz članka 142. stavka 3. Zakona.

Sakupljanje za osobne potrebe

Članak 7.

(1) Za sakupljanje zavičajnih divljih vrsta za osobne potrebe nije potrebno ishoditi dopuštenje Ministarstva.

(2) Sakupljanjem za osobne potrebe smatra se sakupljanje u sljedećim količinama (ukupno neovisno o vrsti):

– gljive:

 1. a) do 3 kg plodišta nadzemnih gljiva dnevno – ukoliko je plodište veće mase, sakupljač ga smije sakupiti ako nema već sakupljena druga plodišta u dnevnoj dopuštenoj količini
 2. b) do 0,1 kg plodišta podzemnih gljiva dnevno – ukoliko je plodište veće mase, sakupljač ga smije sakupiti ako nema već sakupljena druga plodišta u dnevnoj dopuštenoj količini

Opće mjere upravljanja i zaštite podzemnih vrsta gljiva

Članak 18.

Prilikom sakupljanja podzemnih vrsta gljiva primjenjuju se sljedeće opće mjere upravljanja i zaštite gljiva i njihovih staništa:

 1. a) sakupljaju se samo uz pomoć najviše dva psa
 2. b) kopa se samo na mjestu nanjušivanja
 3. c) kopa se lopaticom čije sječivo nije duže od 15 cm i šire od 8 cm
 4. d) plodišta velikih bijelih tartufa, čije pojedinačno plodište ili najveće plodište u skupini plodišta nije promjera većeg od 15 mm, zakapaju se na mjestu vađenja
 5. e) rupe nastale vađenjem plodišta podzemnih gljiva potrebno je ponovno zatrpati iskopanom zemljom
 6. f) nije dopušteno kopati rupe promjera većeg od 30 cm
 7. g) rupe što ih sakupljač podzemnih gljiva iskopa istoga dana, ne smiju biti na udaljenosti manjoj od 150 cm
 8. h) pri iskapanju nije dopušteno presijecati korijenje šumskog raslinja debljeg od 1 cm
 9. i) trula i crvljiva plodišta podzemnih gljiva ponovno se zakopavaju na mjestu vađenja
 10. j) nije dopušteno sakupljati podzemne gljiva u razdoblju od 22 do 6 sati.

U Stručnoj podlozi obratite pažnju na stranicu 16  (2.10. Posebne mjere upravljanja i zaštite gljiva).